Phá vỡ lối mòn-Khởi đầu mạnh mẽ

Wall Street English

pronunciation test

Chọn một trong 3 bài sau

pronunciation test

Mỗi bài kiểm tra bao gồm 12 câu hỏi. Bạn đánh dấu vào ô để chọn đáp án.
Bạn có thể quay lại để thay đổi câu trả lời.

*Lưu ý: Bài kiểm tra dựa vào chuẩn tiếng Anh giọng Mỹ.

english test

KIỂM TRA NHANH TIẾNG ANH CỦA BẠN!

english test